Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

The NEURON

http://scientopia.org/blogs/scicurious/2011/05/04/science-101-the-neuron/


SCIENCE 101! The NEURON

May 04 2011 Published by  under Basic Science PostsUncategorized
Sci has been intending to do one of these posts for a while. I seem to spend ages talking about neurons, synapsesaction potentials, connections,neurotransmitters, and different brain areas. But for all that, a lot of people don't really know what a neuron looks like and where the connections are taking place. So it's time to get back to basics. And that means a neuron (of course, things can get WAY more basic and in turn get more complicated, but we're sticking with the neurons for now).
And to help me out with this, I'm gonna take my first hack at Vuvox, a program allowing me to make an interactive collage. I saw Ed try it out to great effect for a post on ants as rafts (yes, AS rafts, it's awesome, go look), and I knew I HAD to try this one myself.
Here's what I've got:
The full text of the entry, with pictures in order and minus the popouts, is below. But it's much cooler up there, huh?

Welcome to...THE NEURON
The tissue of your brain is composed of neurons (what we're looking at today), and glial cells (which I will have to cover some other time). Neurons are specialized cells which are electrically excitable, and can use that electric excitability to received and transmit information. We are used to thinking of neurons as being the most important information transmitting cells in the brain...but it looks like glia may play a much bigger role than we think. But until science is clearer on glia, it is ONWARD to the neuron.
While many images of neurons and their connections might seem disorganized (though very pretty!), in fact the connections in your brain are highly organized and very tightly controlled during development and adulthood. Even the structure of individual neurons varies, from small and relatively simple, to elaborate tree-like structures which string across large distances and many different cell layers.
At its most basic, a neuron is a basic cell body, which is surrounded by different types of processes which emerge from it.
The main cell body here is called the soma. This is the part of the neuron that is most like other cells found in your body, containing a nucleus with chromatin and DNA, mitochrondia, and apparatus for translating DNA to RNA to protein, and transporting those proteins and other chemicals formed in the soma to other areas of the cell.
Emanating from the soma are the dendrites. These are thin, filamentous structures that branch a lot, getting thinner and thinner as they do so. The overall shape and structure of the dendrites forms what is called a "dendritic tree". Dendrites are thought to be mostly receivers of information from neuronal connections, translating a chemical signal into an electrical one, and transmitting the electrical signal down to the soma, or beyond to the axon.
Beyond the soma lies the axon, a single, long process heading off to a remote location (dendrites are, on the other hand, very local). The electrical signals known as action potentials are propagated along the axon, assisted by myelin, glial cells which wrap around the axon and leave spaces called "Nodes of Ranvier" allowing the electrical signal to "jump" from node to node along the process, greatly increasing the speed at which the signal can be sent.
At the end of the axon we come to the axon terminal, where the synapse is located. The axon terminal can be very widespread and any given neuron can make thousands of connections here. Each connection is called a synapse.
At the synapse, the electrical signal that went down the axon becomes a chemical one, as chemicals are released from the end of the axon terminal on one side of the synapse to contact the dendrites of other neurons on the other side.
Once contact is made and the other neurons are stimulated, the process starts over, with electrical signals running from the dendrites to the cell body, and from there down the axon and to other neurons.
So there you have it! Neurons are wonderful, electrical things, processing everything that happens in our environment, and allowing us to experience everything around us.

Back to Basics 1: Neurotransmission!

http://scientopia.org/blogs/scicurious/2010/08/23/back-to-basics-1-neurotransmission/
from

Back to Basics 1: Neurotransmission!

Aug 23 2010 Published by  under Basic Science PostsNeuroscience,Uncategorized
First in our back to basics series, a very important topic indeed. Neurotransmission is at the basis of everything you read about MRI, neural circuitry, how areas of the brain communicate...basically a LOT of neuroscience requires that you know something about neurotransmission.
I suppose I thought for a while that if I was talking about dopamine and serotonin and GABA and things enough, people would just kind of "get" neurotransmission. And most people do. But it's still a good thing to cover, partially because it's kind of mind boggling to think about (well, Sci finds it mind-boggling), and partially because it helps you understand why changes in receptors, changes in transporters, or changes in release will have different effects. This comes in very handy when talking about various psychiatric and addictive drugs of which I am very fond. And so, your general post today:Neurotransmission.
And also, I get to DRAW!!! w00t.
neurotransmission1.png
The synapse. Do not be fooled by its commonplace appearance. Like so many things, it is not what is on the outside, but what is on the inside that counts. :)
So what are we looking at here? That blue bulbous portion that looks like a nose is the presynaptic neuron. The smiley below it in pink is the postsynaptic neuron. And neurotransmission is what gets a signal from one side to the other.
neurotransmission2.png
Now the presynaptic neuron has a signal. This stimulus is transmitted as anaction potential eletrically down the neuron until it gets to the bulge in the picture, the synaptic buton.
neurotransmission3.png
But the electrical signal cannot just bounce on to the next neuron. There's too much space in between the two neurons in the synaptic cleft. Instead, the stimulus of the action potential causes a rush of calcium ions into the synaptic buton, which bind to receptors on the inside.
neurotransmission4.png
This change in potential is going to affect little vesicles, little blobs of membrane inside the presynaptic neuron. These vesicles contain neurotransmitters, chemicals synthesized in the presynaptic cell, and stored in the vesicles until stimulated.
neurotransmission5.png
When the vesicles are stimulated by this influx of calcium caused by the approaching action potential, the vesicles begin to migrate to the cell membrane. Then, they can either merge with the membrane and release all their neurotransmitter into the synapse, or they can perform a "kiss and run" opening briefly at the membrane and only releasing a little of the neurotransmitter. It's thought right now that the kiss and run is more common than dumping all the neurotransmitter in there.
neurotransmission6.png
So now the neurotransitting chemicals are in the synapse. They float across the tiny space in a random way, and in the process, bump into receptors on the other side.
neurotransmission7.png
Keep in mind, though. The neurotransmitters are not taken up by the receptors. Instead, they bind, and the receptor, which runs through the membrane in the postsynaptic cell, changes conformation on the inside of the cell, causing activation of pathways.
The receptors here are important. This is because there tend to be many different types of receptor for one type of neurotransmitter. For example, serotonin has 17 known receptors, and there might be more. The type of receptor on the postsynaptic neuron determines how the cell will react to the signal. This is a lot more refined than depending on neurotransmitter release. You can only change the AMOUNT of neurotransmitter released, not whether or not that neurotransmitter will be excitatory or inhibitory. That is left to the receptors. So depending on what the neurotransmitter hits, the result could be excitation or inhibition of the postsynaptic neuron's action potential, or something even more complicated, like activation of specific gene pathways to produce specific proteins.
Not only that, receptor sensitivity to stimulation can change, either by changing the number of receptors at the postsynaptic membrane, or changing the sensitivity of the receptors that are there. There are lots of way to control how much and what kind of signals are getting across, and previous stimulations received will influence how the postsynaptic cell is capable of reacting later. These changes can be short-term or long-term, and can be responsible for starting processes like memory formation, learning, and addiction, as well as tons of other things.
A neurotransmitter is ONLY as good as its RECEPTOR!
So what happens then? You don't want to leave the neurotransmitter sitting around in the synapse. Because it's floating around at random, sitting in the synapse means it will continue to bump into receptors and pass signals on to the post-synaptic neuron. So the signal must be terminated. Depending on the neurotransmitter you're dealing with (dopamine, serotonin, GABA, glutamate, acetylcholine, the list goes on), there are carious things that can happen. An enzyme can break down the neurotransmitter chemical into its component parts, or the presynaptic neuron can have transporters, which suck the neurotransmitter up back into the synaptic buton, either to be shoved back into vesicles, or to be degraded.
neurotransmission8.png
And the synapse clears out, vesicles fill up, calcium goes back out of the presynaptic neuron, and it's all ready to begin again.
That's a really, really basic picture of what's going on at a synapse. But what, you may ask, is so mind-boggling about that? What boggles Sci's mind is the tiny scale on which this is happening (the order of NANOmeters, which is 10 to the -9!!!), and the SPEED. This happens FAST. Every movement of your fingers requires THOUSANDS of these signals. Every new fact you learn requires thousands more. Heck, every word your are looking at, just the ACT of LOOKING and visual signals coming into your brain. Millions of signals, all over the brain, per second. And out of each tiny signal, tiny things change, and those tiny changes determine what patterns are encoded and what are not. Those patterns can determine something like what things you see are remembered or not. And so, those millions of tiny signals will determine how you do on your calculus test, whether you swerve your car away in time to miss the stop sign, and whether you eat that piece of cake.
If that's not mind-boggling, what IS?!

Rebranding Greece (GREEK SUBTITLES)

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Εκθεση ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την έκθεση – ντροπή για τη χώρα μας, και κόλαφο για τις κυβερνήσεις που όλο αναμόρφωναν την Ελλάδα με μεταρρυθμίσεις, αλλά στην ουσία δεν έκαναν απολύτως τίποτε:
«’Ο κεντρικός κυβερνητικός μηχανισμός δεν έχει μέχρι τώρα ούτε τις δομές, ούτε τις ικανότητες για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, πρόκειται για μια σκληρή διαπίστωση που για πρώτη φορά καταδεικνύει τι δεν λειτουργεί στη διοίκηση και τι είναι αυτό που εμποδίζει την Ελλάδα να προχωρήσει σε δομικές μεταρρυθμίσεις».
Χαρακτηριστικά είναι τα σημεία που θίγει ο ΟΟΣΑ για τις παθογένειες του συστήματος:
  • Η εξουσία των υπουργείων είναι κατακερματισμένη όχι μόνον επειδή και τα 14 είναι διασπαρμένα σε εκατοντάδες κτήρια στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά και γιατί απουσιάζει σχεδόν παντελώς οποιαδήποτε επαφή
  • Τα 4/5 των κτηρίων, όπου στεγάζονται τα υπουργεία, δεν διαθέτουν αίθουσα συνεδριάσεων
  • Τα τελευταία 15 χρόνια εκδόθηκαν σχεδόν 17.000 νόμοι, προεδρικά και υπουργικά διατάγματα αλλαγής αρμοδιοτήτων
  • Ένας υπουργός με μεγάλη εμπειρία σε διαφορετικά υπουργεία δήλωσε ότι χρειαζόταν κάθε φορά πάνω από ένα χρόνο για να βρει άκρη στα νέα του καθήκοντα
  • Κάθε υπουργείο διαθέτει κατά μέσον όρο 439 διαφορετικά τμήματα
  • Μόνον δύο φορές το χρόνο για μερικές ώρες ελέγχονται από την κυβέρνηση τα υψηλόβαθμα στελέχη των υπουργείων
  • Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε την εξουσία, αλλά ούτε τις κατάλληλες μεθόδους για να αναγκάσει τα νευραλγικά υπουργεία να ακολουθήσουν ενιαία πολιτική
  • Οι Έλληνες κρατικοί υπάλληλοι έχουν ελάχιστη επαφή με τους συναδέλφους τους σε άλλα υπουργεία ή ακόμη και με εκείνους του ίδιου υπουργείου
  • Σε όλα τα υπουργεία υπάρχει έλλειψη συστημάτων καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων αρχειοθέτησης
ΕΡΩΤΗΜΑ : Πώς γίνεται να έχουμε δημιουργήσει ελλείμματα και εμείς και οι άλλοι Ευρωπαίοι όταν εμείς είχαμε τέτοια διοίκηση ;

Απο την Συνέντευξη Τύπου στην Ξάνθη για το ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ met

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

«Έχουμε αποδείξει ότι όταν οι Έλληνες γινόμαστε μια γροθιά καταφέρνουμε τα πάντα»

http://www.agios.nikolaos.plomariou.gr/epikairoteta/echoumeapodeixeiotiotanoiellenesginomastemiagrothiakataphernoumetapanta

«Έχουμε αποδείξει ότι όταν οι Έλληνες γινόμαστε μια γροθιά καταφέρνουμε τα πάντα»

αναρτήθηκε στις 16 Νοε 2011 12:44 μ.μ. από το χρήστη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου   [ ενημερώθηκε 16 Νοε 2011 12:44 μ.μ.

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011, στις 9 το βράδυ, ο Στέφανος Κορκολής παρουσίασε τις «Μουσικές Σχέσεις», στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής.
Ο Στέφανος Κορκολής, πιανίστας με κλασική παιδεία, αλλά και συνθέτης και ερμηνευτής σύγχρονων μουσικών ρευμάτων ξενάγησε τους παρευρισκόμενους με το δικό του τρόπο στο μαγικό κόσμο της μουσικής, σε ένα ταξίδι που εξερευνά τις σχέσεις ανάμεσα σε συνθέτες διαφορετικών εποχών και ύφους, μεταξύ των οποίων οι: Θεοδωράκης, Πιατσόλα, Μπρελ, Ρότα, Χατζιδάκις, Μορικόνε, καθώς και του ιδίου.
Από νωρίς το φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής είχε γεμίσει από αυτούς που είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο, ενώ στα εκδοτήρια του μεγάρου υπήρχε λίστα αναμονής δεκάδων ατόμων που περίμεναν κάποια ακύρωση.
Το πιάνο της EcoArt Band, συνόδευε την αναμονή μέχρι την έναρξη της παράστασης και έβαζε τους θεατές στο κλίμα της συναυλίας που θα ακολουθούσε.
Ο Στέφανος Κορκολής λίγο πριν ξεκινήσει την συναυλία ευχαρίστησε το κοινό της πόλης για την θερμή υποδοχή του και δήλωσε πως «η διάρκεια της συναυλίας θα εξαρτηθεί από σας», ενώ ξεκίνησε με τον Ύμνο των Special Olympics, που έγραψε πριν από 14 χρόνια.
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα το μεσημέρι δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Ν. Ροδόπης κ. Στάθη Κεφαλίδη και τον κ. Στέφανο Κορκολή, οι οποίοι μίλησαν γι’ αυτή την πρώτη «ζωντανή» εκδήλωση του Μεγάρου.
Στέφανος Κορκολής: «Στους δύσκολους καιρούς η τέχνη δίνει μια διέξοδο, όχι λύση, αλλά διέξοδο, γαληνεύει τις ψυχές»
Ο κ. Κορκολής δήλωσε πως «είναι τεράστια η χαρά να βρίσκομαι στην πόλη σας, και μάλιστα να εγκαινιάζω, κατά κάποιον τρόπο, με τη παρουσία μου στις συναυλίες του 3ου μεγάρου στην Ελλάδα».
Αναφερόμενος στο ρεπερτόριο και το πρόγραμμα της βραδιάς μετέφερε τη θέλησή του «ουσιαστικά να αποδείξω ότι η μουσική είναι μία, ότι δεν υπάρχουν είδη. Η μουσική είναι μια, αρκεί να είναι καλή. Το πρόγραμμα αποτελείται από Πιατσόλα μέχρι Χατζιδάκη και από Νίνο Ρότα μέχρι Ζακ Μπρελ, δεμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ακουστεί στον ακροατή σαν αχταρμάς, αλλά θέλω να δείξω πως δένει η μουσική όταν είναι καλή και διαχρονική. Επίσης πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα, το πρώτο κομμάτι είναι αφιερωμένο στους αθλητές των Special Olympics, και αφορά στον ύμνο των Special Olympics που είχα γράψει πριν από 14 χρόνια και αυτό το κάνω γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι αθλητές έχουν συλλάβει το νόημα του αθλητισμού, όπως πρέπει να είναι», ενώ συμπλήρωσε λέγοντας ότι «δεν θέλω η βραδιά να είναι στείρα, θέλω την συμμετοχή του κόσμου, γι’ αυτό και δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος λήξης της συναυλίας αυτό θα το καθορίσει ο κόσμος. Με συγκινεί και με τιμά πολύ η παρουσία του κόσμου».
Ο ρόλος της τέχνης σε περιόδους κρίσης 
Ο κ. Κορκολής ρωτήθηκε για τον ρόλο της τέχνης σε μια εποχή κρίσης όπως αυτή που περνάμε, δίνοντας μια ειλικρινή απάντηση λέγοντας: «Στις δύσκολες περιόδους της χώρας έχουμε αποδείξει ότι όταν οι Έλληνες γινόμαστε μια γροθιά καταφέρνουμε τα πάντα. Έχω ξαναπεί ότι μας χρωστάνε δεν τους χρωστάμε, και όχι μόνο πολιτισμικά, αλλά και ουσιαστικά, ειδικά οι Γερμανοί, θα έπρεπε, αλλά και οι ευρωπαίοι, να δείξουν λίγο σεβασμό προς τους Έλληνες. Μπορεί σαν λαός να έχουμε κάνει τα λάθη μας αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός προς τους Έλληνες. Στους δύσκολους καιρούς η τέχνη δίνει μια διέξοδο, όχι λύση, αλλά διέξοδο, γαληνεύει τις ψυχές. Όπου κι αν ταξιδεύω φοράω την ελληνική σημαία και αισθάνομαι περήφανος, κανένας δεν μπορεί να μου στερήσει το δικαίωμα να υπερασπίζομαι τη χώρα μου, ακόμα και όταν αγανακτώ».
Η Μουσική είναι μία
Σε ερώτηση που αφορούσε στο αν η καρδιά του βρίσκεται στο έντεχνο, στην κλασσική μουσική ή στην ποπ ο Στέφανος Κορκολής απήντησε ότι βρίσκεται «παντού. Η μουσική είναι μία, είναι σαν να ζητάτε από ένα γονιό να διαλέξει κάποιο από τα παιδιά του, δεν γίνεται. Η περίοδος που ερμήνευα τα δικά μου κομμάτια είναι η μουσική μου εφηβεία, παίζω μουσική από πολύ μικρός, πέρασα λοιπόν την μουσική μου εφηβεία και δεν μετανιώνω για τίποτα».
Έργο τέχνης το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής
Όσον αφορά στα μελλοντικά του σχέδια ο Στέφανος Κορκολής είπε ότι αυτό τον καιρό κάνει πάρα πολλές συναυλίες κυρίως στο εξωτερικό. «Από την καινούρια χρονιά θα κάνω μια μεγάλη περιοδεία στη Ρωσία, και στην Ελλάδα. Όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι πηγαίνω με σκοπό να περάσουμε ωραία. Όσον αφορά το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής είναι ένα έργο τέχνης, ξέρω ότι είναι ένας χώρος που έγινε με πολύ μεράκι, είναι πολύ συγκινητικό να υπάρχει ένα μέγαρο μουσικής σε ένα τόπο «απομακρυσμένο», αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα το επισκέπτονται και άνθρωποι από το εξωτερικό».

Στάθης Κεφαλίδης, Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Ροδόπης: «Η δυναμικότητα μιας περιοχής φαίνεται μέσα από την δημιουργικότητά της»
Ο κ. Κεφαλίδης ξεκίνησε λέγοντας πως: «είναι μεγάλη τιμή για το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, που ο Στέφανος Κορκολής, είναι ο πρώτος που με τη δεξιοτεχνία του και την εμπειρία του θα ανοίξει τις ζωντανές παραστάσεις του Μεγάρου».
Ενώ εκθείασε την ανταπόκριση του κόσμου καθώς όπως δήλωσε «τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί και υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής».
Ο κ. Κεφαλίδης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους εθελοντικά βοήθησαν για την πραγματοποίηση της συναυλίας, δηλώνοντας: «δεν υπάρχει κέρδος από την λειτουργία του μεγάρου, το κέρδος μας θα είναι να αποδείξουμε σαν τοπική κοινωνία αξίζουμε να έχουμε τέτοιες υποδομές. Η δυναμικότητα μιας περιοχής φαίνεται μέσα από την δημιουργικότητά της».
Μελλοντικά σχέδια 
Σε ερώτηση για τα μελλοντικά σχέδια του Μεγάρου Μουσικής ο κ. Κεφαλίδης δήλωσε: «θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, ο φορέας λειτουργίας είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης, βέβαια για την καλύτερη λειτουργία του Μεγάρου θα έπρεπε να υπάρχει ένας ξεχωριστός φορέας διαχείρισης, να υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής, αλλά μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο η αναπτυξιακή θα κάνει ότι μπορεί, δεν έχει βέβαια την τεχνογνωσία για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αλλά έχουμε τους εθελοντές οι οποίοι μας βοηθούν. Έτσι το Μέγαρο λειτουργεί από μια εθελοντική ένωση επαγγελματιών».
Συντάκτης:Θωμάς Σταμούλης
 

Η Metropolitan opera στο μέγαρο μουσικής Κομοτηνής

Published by EFSTATHIOS KEFALIDIS – 35 news spotters today

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ροντελίντα του Χέντελ - George Frideric Hand: Rodelinda ΜΕΤ

Ροντελίντα του Χέντελ - George Frideric Hand: Rodelinda

3 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 19.30

Συγκλονιστική η Renee Fleming, στον ομώνυμο ρόλο της όπερας Ροντελίντα του Χέντελ έχοντας στο πλευρό της τη Stephanie Blythe και τον κόντρα-τενόρο Andreas Scholl, σε σκηνοθεσία Stephen Wadsworth. Διευθύνει ο Harry Bicket, ειδικός στο ρεπερτόριο μπαρόκ.

MET Παραγωγές υψηλού επιπέδου στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής


 
Συντάχθηκε απο τον/την Ιωάννα Παρασχάκη   
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2011 15:34
 
                                                Τη μοναδική Όπερα του Φίλιπ Γκλάς «Satyagraha» μια από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά οι Θρακιώτες, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στις 19:55 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Όπως είναι γνωστό, οι εκδηλώσεις που έχουν ήδη αρχίσει στο  Μέγαρο, στέφθηκαν από επιτυχία, ενώ έχουν προγραμματιστεί σημαντικές παραστάσεις για το επόμενο διάστημα. Η λειτουργία του Μεγάρου, φαίνεται να σφραγίζει πολιτιστικά την ευρύτερη περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η λειτουργία του στηρίζεται στον εθελοντισμό. «Προτείνουμε στο υπουργείο πολιτισμού και στους τοπικούς φορείς ένα επιχειρησιακό σχέδιο και καταστατικό, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή λειτουργεί με την ομπρέλα της Αναπτυξιακής. Οι καιροί είναι δύσκολοι και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την προσπάθεια ζωντανή έως ότου υπάρξει ένα μόνιμο και επίσημο πλαίσιο λειτουργίας» υπογράμμισε μιλώντας στους δημοσιογράφους από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Ροδόπης, κ. Ευστάθιος Κεφάλίδης.

Η σημασία της λειτουργίας του Μεγάρου
Για τη σημασία της λειτουργίας του Μεγάρου, αλλά και των παραστάσεων μίλησαν ο Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ροδόπης, κ. Γιάννης Νικολαϊδης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Ροδόπης, κ. Ευστάθιος Κεφαλίδης ο σύμβουλος στα πολιτιστικά της Αναπτυξιακής Ροδόπης  κ. Γιώργος Μηνόπουλος, και ο  πρόεδρος του «Συλλόγου Φίλων του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής» κ. Ανέστης Βακιάνης
Γιάννης Νικολαϊδης Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ροδόπης: «Η έναρξη της λειτουργίας του Μεγάρου είναι γεγονός και συνδέεται με την προσπάθεια της ανάπτυξης, καθώς εκτός από την ψυχαγωγία μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια και εκδηλώσεις. Ανήκει στους κατοίκους αυτής της περιοχής, καθώς αποτελεί «Μουσικό Μέγαρο περιφερειακής εμβέλειας», αφού μέσω της Εγνατίας Οδού μπορούμε εύκολα και γρήγορα να μετακινηθούμε, τώρα όλοι πια. Οι πρώτες εκδηλώσεις στέφτηκαν από απόλυτη επιτυχία , ενώ στόχος είναι να αναδειχτούν οι δυνατότητες του τόπου, ακόμα και μέσα σ ‘αυτή την αρνητική συγκυρία. Καλούμε τον κόσμο σε μια κορυφαία παράσταση το Σάββατο με τη βεβαιότητα, πως όποιος έρθει δεν θα διαψεύσει τις προσδοκίες του».
Ευστάθιος Κεφαλίδης Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Ροδόπης: «Το Μέγαρο Μουσικής» δεν είναι της Κομοτηνής, αλλά της ευρύτερης περιφέρειας, και όπως ξέρετε έχει αρχίσει τις εκδηλώσεις γνωριμίας, προκειμένου το κοινό να γνωρίσει τη λειτουργία του. Προγραμματίσαμε μια σειρά από εκδηλώσεις με τη στήριξη των εθελοντών απ’ όλη τη Θράκη, και αυτό είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Η επόμενη παράσταση είναι του μεγάλου αμερικανού καλλιτέχνη Φιλίπ Γλας και μας μιλά, βεβαίως για τη θεωρεία της μη βίας του Γκάντι. Έτσι τη  ζωντανή παράσταση που βλέπουν οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης, έχουμε τη δυνατότητα να  βλέπουμε και εμείς, ενώ ο στόχος  είναι και εκπαιδευτικός. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως κάθε Παρασκευή το απόγευμα στις 7μ.μ. γίνεται ένα φόρουμ, έτσι ώστε αυτοί που το παρακολουθούν να  μπορούν να εκπαιδευτούν για την παράσταση του Σαββάτου»
Γιώργος Μηνόπουλος σύμβουλος στα πολιτιστικά της Αναπτυξιακής Ροδόπης: «Μέχρι τώρα, η ευρύτερη περιοχή μας, αγκάλιασε  τις εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής και έχει αποδειχτεί, πως όποιος το επισκεφτεί μια φόρα σίγουρα θα ξανάπαει.. Oι παραστάσεις αυτές που προτείνει το Μέγαρο είναι ότι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Η Νέα Υόρκη είναι πολιτιστική Μητρόπολη του κόσμου, και έχουμε τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Μητροπολιτική Όπερα, η οποία ουσιαστικά έρχεται  δίπλα μας.» τόνισε ο κ. Μηνόπουλος προσθέτοντας πως «θα πρέπει όλοι να επιδιώξουν να επισκεφτούνε το Μέγαρο, και μιλώ για τους κατοίκους της περιφέρειάς μας αλλά και των γειτονικών χωρών. Είμαι σίγουρος πως θα τους αποζημιώσει».
Ανέστης Βακιάνης, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής: «το Μέγαρο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και λειτουργεί με εθελοντές στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας του πολιτισμού. Στη Θράκη, θέλουμε υψηλή ποιότητα και αυτό κάνουμε με την όπερα. Η Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης έρχεται εδώ με ζωντανές μεταδόσεις, και η Κομοτηνή συνδέεται με τα σημαντικά αυτά πολιτιστικά γεγονότα» υπογράμμισε, ενώ  κάλεσε όσους θέλουν  να ενταχθούν στην ομάδα των φίλων του Μεγάρου.

Η όπερα του Φιλίπ Γλάς
Η όπερα «Satyagraha» του μινιμαλιστή συνθέτη Φίλιπ Γκλας αποτυπώνει την κρίσιμη εικοσαετία του Μαχάτμα Γκάντι στη Νότια Αφρική, κάνοντας παράλληλες αναφορές στο ιερό ινδικό έπος της Μπαγκαβάτ Γκίτα. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της σημαντικής τριλογίας του Φίλιπ Γκλας, ο οποίος είχε αντλήσει έμπνευση από το βίο τριών προσωπικοτήτων, του Αϊνστάιν, του Μαχάτμα Γκάντι και του φαραώ Αχενατόν που σφράγισαν με τις θεωρίες τους την επιστήμη, την πολιτική και τη θρησκεία.
Σύμφωνα με τον Φίλιπ Γκλας, «η όπερα Satyagraha σημαίνει αληθινός και είναι ένα όνομα με το οποίο ο Γκάντι συνήθιζε να περιγράφει την κίνηση της πολιτικής του ανυπακοής. Η όπερα αναφέρεται στα 20 χρόνια που ο Μαχάτμα Γκάντι πέρασε στη Νότια Αφρική. Νιώθω ότι τα πιο σημαντικά, δημιουργικά γεγονότα της ζωής του συνέβησαν εκεί. Πολλές ιδέες του διαμορφώθηκαν εκεί…Έτσι έχω πάρει επτά στιγμές από τη ζωή του και τις έχω κάνει επτά σκηνές». Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γκάντι θα ερμηνεύσει ο Richard Croft ενώ συμπρωταγωνιστές του θα είναι οι Rachelle Durkin, Kim Josephson και Alfred Walker.
Το αριστούργημα του Φίλιπ Γκλας θα «ταξιδέψει» ταυτόχρονα στις 19 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, στο Μέγαρο Μουσικής της Κομοτηνής, στο Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Καβάλας και στο Κινηματοθέατρον Αχίλλειον στο Βόλο. Σκηνοθεσία: Phelim Mc Dermont. Σκηνικά: Julian Crouch. Κοστούμια: Kevin Pollard. Φωτισμοί: Paule Constable. Λιμπρέτο: Constance De Jong. Μουσική διεύθυνση: Dante Anzolini. Με τη συμμετοχή της ορχήστρας και της χορωδίας της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης.
Πληροφορίες: «Satyagraha» στις 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής ώρα: 19:55 Σημεία προπώλησης εισιτηρίων υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη την Ξάνθη και την Κομοτηνή
http://www.gnomionline.gr/amth/123/46793 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Η Metropolitan opera στο μέγαρο μουσικής Κομοτηνής

http://www.youtube.com/watch?v=R2SGhR27IvE

Συνέντευξη στο ραδιόφωνικό σταθμό sferikos


OPERA-FORUM :3η Συνάντηση Satyagraha του Philip Glass

OPERA-FORUM :3η Συνάντηση Satyagraha του Philip Glass .Μην χάσετε την τρίτη μας συνάντηση Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 7:00 μμ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. O επίκουρος καθηγητής Γ.Τσομής μας μυεί στον μουσικό κόσμο του Philip Glass. Είσοδος Ελεύθερη .
 
https://www.facebook.com/pages/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-Opera-House-of-Komotini/219065324813711 

Ο Γκάντι στο μέγαρο μουσικής Κομοτηνής «Satyagraha» του Philip Glass

http://www.youtube.com/watch?v=WNX4K3qqNvA

Απο το 


Με μια ακόμη εντυπωσιακή παράσταση της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής ετοιμάζεται και αυτό το Σάββατο να μαγέψει το κοινό της περιφέρειας. Πρόκειται για την όπερα του Philip Glass,  “Satyagraha” που επικεντρώνεται στη θεωρία του Γκάντι περί παθητικής αντίστασης που θα παρουσιαστεί το Σάββατο στις 19.55, με την προπώληση εισιτηρίων να έχει ξεκινήσει. Στόχος είναι το μέγαρο μουσικής να ανοιχτεί στο κοινό όλης της περιφέρειας και για το λόγο αυτό τα στελέχη της αναπτυξιακής Ροδόπης παρέθεσαν συνέντευξη τύπου στην Αλεξανδρούπολη.

http://thrakinet.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=15360:2011-11-16-18-41-05&catid=1:2010-02-22-10-33-39&Itemid=100035 

Σήμερα ο Γαιτης είναι επίκαιρος ξανά

Παρακολουθόντας τα ΜΜΕ παρατηρώ οτι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι ,αναλυτές και ειδικοί , παρουσιάζουν τα γεγονότα και τις θεωρίες γύρω απο την κρίση με τον ίδιο τρόπο "κονσέρβα" Το εναλλακτικό,αυτό που μας κάνει να σκεφτούμε, πρέπει να το ψάξουμε για να το  βρούμε ή στον έντυπο Τύπο ή στο διαδύκτιο ή σε ένα βιβλίο .
Και φυσικά λείπει η κοινωνία και ο άνθρωπος σε αυτές τις αναλύσεις ,οι αριθμοί υπερτερούν

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Take a look at our video highlights from the latest TLI course

http://blog.thinkbuzan.com/training/take-a-closer-look-watch-highlights-from-our-latest-thinkbuzan-licensed-instructor-course
Μια μέθοδο που αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και βελτιώνεις την απόδοση του μυαλού σου.

From the ThinkBuzan Licensed Instructor Courses – Απο την εκπαίδευση στο κέντρο του Think Buzan

Στο Cardiff κέντρο του Think Buzan με τον Tony Buzan και τον Chris καθώς και τους άλλους εκπαιδευόμενους 
http://www.thinkbuzan.com/intl/training/details/thinkbuzan-licensed-instructor?launch=2

Watch and get a special insider look into one of our ThinkBuzan Licensed Instructor Courses – see the action for yourself!

http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6229966729/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6229833913/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6229839731/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6229946871/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6229966729/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6230824388/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6230322549/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/thinkbuzan/6230392175/in/photostream/

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Βιβλίο που αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας GRASP

«GRASP The Solution» ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Βιβλίο που αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας

01.11.2011
Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν κολύμπι φορώντας το επαγγελματικό τους κοστούμι. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζουν τους εαυτούς τους με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς

Ο συγγραφέας του CHRIS GRIFFITHS μιλά στο «Χ» για τα βασικά βήματα προσέγγισης στην αναζήτηση βέλτιστων απαντήσεων
Ο Chris Griffiths είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ThinkBuzan, του οργανισμού που είναι ηγέτης στη δημιουργικότητα και την καινοτομία για πάνω από 40 χρόνια και βρίσκεται πίσω από το Mind Mapping.Πρόσφατα έγραψε μαζί με τον Τόνυ Μπουζάν το ‘Mind Maps for Business’ το οποίο βρίσκεται στη λίστα των μπεστ σέλλερς του Amazon UK.Στο νέο του βιβλίο «GRASP The Solution» εξηγεί γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να είναι καινοτόμοι και δείχνει πως ο καθένας μπορεί να αφήσει πίσω του άχρηστες συνήθειες σκέψης που τον εμποδίζουν να είναι δημιουργικός. Το «GRASP The Solution» παρουσιάζει μια δυνατή και επικεντρωμένη σε 4 βήματα προσέγγιση για την εξεύρεση των βέλτιστων απαντήσεων σε οποιαδήποτε πρόκληση.
Στάθης Κεφαλίδης: Γιατί το «GRASP The Solution» είναι η λύση;
Chris Griffiths: Με το ‘’GRASP The Solution’’ επιδιώκουμε να περιορίσουμε κάθε δυσκολία και πιθανότητα αποτυχίας στην προσπάθεια να γίνει κανείς δημιουργικός και καινοτόμος. Βλέπετε, πάρα πολλοί άνθρωποι εστιάζουν σε όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να βρουν πολλές και σπουδαίες ιδέες, αλλά το μόνο που πραγματικά χρειάζεται κανείς για να είναι καινοτόμος είναι ένα ξεκάθαρο και απλό να το καταλάβει κανείς σύστημα. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να έχει κανείς συγκεκριμένη μεθοδολογία για να παράγει δημιουργικές ιδέες και φυσικά πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τι δεν πρέπει να κάνει. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι όταν έρχονται αντιμέτωποι με κάποια ερωτήματα όπως ‘’Πως μπορώ να κάνω την επιχείρηση μου πιο δημιουργική;’’,‘’πως μπορούμε να παράγουμε καλύτερες ιδέες;’’,‘’πως μπορούμε να παίρνουμε σωστότερες αποφάσεις;’’, εστιάζουν σε πράγματα που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να κάνουν και όχι σ’ αυτά που θα έπρεπε να σταματήσουν να κάνουν. Το βιβλίο αφιερώνει πολύ χρόνο στο να εξηγεί μερικά από τα πράγματα που θα πρέπει να σταματήσουν να κάνουν οι άνθρωποι για να είναι καινοτόμοι στις επιχειρήσεις τους. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι ευνόητα ενώ θα έπρεπε να είναι.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για την περίσταση. Εάν αποφασίσετε να βρείτε τη φόρμα σας και να αρχίσετε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, θα πάτε σε ένα γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Αυτός ο εξοπλισμός θα σας βοηθήσει να βρείτε τη φόρμα σας, θα σας βοηθήσει να πετύχετε το σκοπό σας. Είναι το εργαλείο σας. Εάν θελήσετε να πάτε σ’ αυτό το γυμναστήριο αφού έχετε φάει ένα πλούσιο γεύμα, πιστεύετε ότι θα ήσασταν λιγότερο αποδοτικός από ότι στην αντίθετη περίπτωση; Μα και βέβαια θα ήσασταν, πιθανότατα θα κάνατε εμετό, θα γινόσασταν χάλια και γενικά δεν θα ήσασταν σε θέση να λειτουργήσετε. Και όλα αυτά γιατί δεν θα είχατε «στήσει σωστά το περιβάλλον σας». Το ίδιο ισχύει και για το εργασιακό περιβάλλον. Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν κολύμπι φορώντας το επαγγελματικό τους κοστούμι. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζουν τους εαυτούς τους με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς.
Αυτό που κάνουμε λοιπόν με το GRASP είναι να εξετάζουμε κάποια φανταστικά εργαλεία, όπως το Mind Map και να δείχνουμε στον κόσμο πως μπορούμε να το εφαρμόσουμε, πως αυτό μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό, πως μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι το χρησιμοποιούμε με τον σωστό τρόπο και ότι έχουμε οργανώσει τα πράγματα όπως πρέπει. Για όλους αυτούς τους λόγους φτιάξαμε το GRASP The Solution. Για να αποκλείσουμε κάθε δυσκολία και πιθανότητα αποτυχίας όσον αφορά στην παραγωγή δημιουργικής σκέψης και να δείξουμε ότι η δημιουργική σκέψη μπορεί να είναι πολύ απλή και ξεκάθαρη.
Μέσα στο βιβλίο δίνονται πολύ απλές μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παράγουν ιδέες, να επιλέγουν σωστά κάποιες από αυτές και να τις  προωθούν αποτελεσματικά».
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=73759

Ο Τόνυ Μπουζάν TONY BUZAN χαρτογραφεί το μυαλό και απαντά στην ελληνική κρίση

http://www.xronos.gr/detail.php?ID=73758
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο Τόνυ Μπουζάν χαρτογραφεί το μυαλό και απαντά στην ελληνική κρίση

01.11.2011
Το μόνο που χρειάζεται σε κάθε κρίση είναι να σκέφτεται κανείς έξυπνα. Τα mind maps σε βοηθούν να σκέφτεσαι έξυπνα, με πνεύμα συνεργασίας, αρaμονικά, στρατηγικά, αναλυτικά, συνδυαστικά

Πτώχευση σε ιδέες και στον τρόπο του σκέπτεσθαι, διαπιστώνει ο κορυφαίος σύμβουλος κυβερνήσεων επιχειρήσεων πανεπιστημίων που προτάθηκε φέτος για Νόμπελ

Συνέντευξη στον Στάθη Κεφαλίδη που τον συνάντησε στην Ουαλία
Ο Τόνυ Μπουζάν είναι ο κορυφαίος συγγραφέας, ομιλητής και σύμβουλος επιχειρήσεων κυβερνήσεων και πανεπιστημίων σε θέματα εκπαίδευσης και μάθησης όπως και του εγκεφάλου. Είναι ο δημιουργός της μεθόδου των χαρτών εγκεφάλου - mind maps.
Από τότε που ήταν παιδί ο Tony Buzan έχει μαγευτεί από αυτό που περιγράφει ως τη δύναμη και την ομορφιά του μυαλού. Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1942 και το 1964 αποφοίτησε με διπλό πτυχίο Honours στην Ψυχολογία, Αγγλικά, Μαθηματικά και Γενικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας. Έχει αφιερωμένη την ενήλικη ζωής του, πρώτον, να ενθαρρύνει όλους τους γύρω του να έχουν επίγνωση του πνευματικού δυναμικού που όλοι έχουν και, δεύτερον, για να διδάξει ένα ευρύ φάσμα της μνήμης και τεχνικές μελέτης που στοχεύουν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση μας. Το βιβλίο του «Χρησιμοποιήστε το μυαλό σας», δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά περισσότερα από είκοσι χρόνια, έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Αυτό το έχουν, και μετέπειτα τίτλους, έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει διατηρηθεί ως σύμβουλος και δίνει τακτικά διαλέξεις για τις εμπορικές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο. Ριζική σημειώσεων του μέθοδο γνωστή ως ® Mind-Mapping έχει σχεδιαστεί για να αντανακλά την κατασκευή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Είναι συνιδρυτής του Mind Sports Ολυμπιάδα - μια ετήσια εκδήλωση, όπου θα ήταν οι πρωταθλητές συναντηθούμεγια να κάνουν τη μάχη πάνω από παιχνίδια όπως το σκάκι, τάβλι, σχέδια και scrabble. Ο Tony υποστηρίζει ότι τα αθλητικά μυαλό θα πρέπει να τεθούν επί ίσοις όροις με τη σωματική αθλήματα.
Γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία και απέκτησε τα πτυχία της ψυχολογίας, της αγγλικής φιλολογίας και των μαθηματικών. Ο Buzan, κατά καιρούς, έχει προπονήσει Ολυμπιακές ομάδες κωπηλασίας και πρωταθλητές σκάκι, συμβούλευσε μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες, έδωσε διαλέξεις σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και  παρουσίασε τηλεοπτικές σειρές. Έχει γράψει 95 βιβλία τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και κυκλοφορούν σε περισσότερες από 130 χώρες. Το βιβλίο του “Χρησιμοποίησε το μυαλό σου” επιλέχθηκε σαν ένα από τα 1000 σπουδαιότερα βιβλία της προηγούμενης χιλιετίας. Ο Τόνυ Μπουζάν έχει έλθει σε επαφή με τον πληθυσμό του μισού πλανήτη μέσω των μέσων ενημέρωσης Ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Έχει τον μεγαλύτερο βαθμό IQ όπως αναγνωρίστηκε από τη MENSA. Για το μυαλό μας λέει: «’Όλοι πιστεύουν ότι όσο μεγαλώνουν χάνουν τη μνήμη τους. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να την αυξάνουν. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αναπτύξει κανείς τη νοημοσύνη του. Αν ο εγκέφαλος διεγείρεται σε όλη του τη ζωή, γίνεται πιο δημιουργικός, αναπτύσσει μια καλύτερη μνήμη και αποκτά περισσότερες γνώσεις.  Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας ότι αν τρέφουν σωστά τον εγκέφαλό τους, καθώς θα γερνούν, αυτός θα γίνεται καλύτερος και η ευφυΐα τους θα αυξάνεται».
«Νοημοσύνη», προσθέτει, «είναι η ικανότητα που έχει ο εγκέφαλος του ανθρώπου να περάσει επιτυχώς το πιο σύνθετο και ολοκληρωμένο τεστ νοημοσύνης όλων. Και αυτό δεν είναι το τεστ IQ αλλά αυτό που λέγεται ζωή. Αυτή είναι η πιο σκληρή δοκιμασία από όλες». Ο Buzan εκμυστηρεύεται ότι η μνήμη του είναι καλύτερη τώρα από ότι όταν ήταν 50 και ακόμα καλύτερη από τότε που ήταν φοιτητής. Την διατηρεί “καλά λαδωμένη” με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, χρησιμοποιεί mind maps. «Τα mind maps παίζουν το ρόλο του γυμναστηρίου για το μυαλό σας και σας προπονούν σε πολλαπλά επίπεδα, Χρησιμοποιώ mind maps όταν σχεδιάζω τη μέρα μου, όταν δίνω μια διάλεξη και όταν γράφω ένα βιβλίο».
Συνάντησα τον Τόνυ Μπουζάν στο Cardiff, την πρωτεύουσα της Ουαλίας, στη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται και η έδρα του, την ημέρα που του ανακοίνωσαν ότι είναι υποψήφιος για το Νόμπελ και μου μίλησε για το τι είναι ένας χάρτης εγκεφάλου και κατά πόσο μπορεί να μας βοηθήσει.

ΧΡΟΝΟΣ: Τι είναι τελικά τα mind maps;
Tony Buzan: Το mind maps είναι ένα εργαλείο της σκέψης που βασίζεται στον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όχι ο ανδρικός ή ο γυναικείος εγκέφαλος, αλλά ο ανθρώπινος εγκέφαλος γενικότερα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διδαχτεί να κρατάμε σημειώσεις σε σειρές, με λέξεις και ένα χρώμα. Αυτό μας οδήγησε στη σκέψη ότι σκεφτόμαστε με εικόνες. Εάν αναφέρω τώρα στους ακροατές μου τη λέξη μήλο, διάφορες εικόνες θα εμφανιστούν ξαφνικά στο μυαλό τους, ένα φρούτο, ένας υπολογιστής, ένα χρώμα, οτιδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως θα είναι μια εικόνα. Σκεφτόμαστε λοιπόν με εικόνες. Το mind maps χρησιμοποιεί το γεγονός ότι σκεφτόμαστε με εικόνες και συσχετισμούς. Έτσι για παράδειγμα, όταν είπα τη λέξη μήλο, από το μυαλό σας πέρασε ένας αριθμός από συσχετισμούς που έχει να  κάνει με τον ήχο αυτής της λέξης.
Το mind maps λοιπόν εκφράζει στο χαρτί αυτό που υπάρχει στο κεφάλι μας, χρώματα, εικόνες, ιδέες, γραμμές, σύνδεσμοι, κώδικες. ‘Ότι σκεφτόμαστε μέσα μας αντανακλάται, μέσω του mind maps, έξω από μας. Και μπορείτε να δείτε ένα mind maps σαν τον χάρτη μιας πόλης, με τη διαφορά ότι είναι ο χάρτης μιας πόλης σκέψεων! Σε όλες τις πόλεις έχουμε ένα κέντρο. Σε ένα mind maps έχουμε μια κεντρική εικόνα. Σε κάθε πόλη έχουμε δρόμους που απλώνονται ακτινωτά από το κέντρο προς τα έξω. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι κύριες διακλαδώσεις του δικού σας mind maps.
Εάν θα κάναμε ένα mind maps για την Ελλάδα, που είναι μια από τις μεγάλες μου αγάπες, (μελετώ την ελληνική ιστορία και μυθολογία, είναι από τα μεγάλα μου πάθη και πράγματι πολλές φορές χρησιμοποιώ ελληνικές ιστορίες όταν πρόκειται να μιλήσω για τον εγκέφαλο), εάν θα κάναμε λοιπόν ένα mind maps για την Ελλάδα, θα είχαμε ένα μικρό χάρτη στη μέση και θα είχαμε μια διακλάδωση για την ιστορία, μια άλλη διακλάδωση για τον πολιτισμό, μια άλλη για την μυθολογία, άλλη για την οικονομία, άλλη για τους ανθρώπους της, μια διακλάδωση για κάθε ένα από τα βασικά της στοιχεία. Η συνεχής δημιουργία διακλαδώσεων θα μας έδινε στο τέλος αυτό το ακτινοβόλο λουλούδι ενός χάρτη, ενός mind maps, που θα έδειχνε όλα αυτά που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΣ: Πιστεύετε ότι τώρα, αυτήν την περίοδο που αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κρίση στην Ελλάδα, αν χρησιμοποιούμε την μέθοδο του εγκεφάλου mind maps θα βοηθούσε τους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα;
Tony Buzan: Πιστεύω ότι, αυτή την στιγμή, όλες οι κρίσεις στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής κρίσης, όπως όλοι έχουμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε, δεν είναι κρίσεις όσον αφορά στην προσφορά και ζήτηση, αλλά κρίσεις αυτοπεποίθησης, κρίσεις στον τρόπο σκέψης. Οι πτωχεύσεις δεν είναι οι συνηθισμένες, είναι  πτωχεύσεις σε ιδέες και στον τρόπο του σκέπτεσθαι. Και το μόνο που χρειάζεται σε κάθε κρίση είναι να σκέφτεται κανείς, να σκέφτεται έξυπνα. Τα mind maps σε βοηθούν να σκέφτεσαι έξυπνα, με πνεύμα συνεργασίας, αρμονικά, στρατηγικά, αναλυτικά, συνδυαστικά. Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, πιστεύω ότι χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που να χρησιμοποιούν mind maps και να σκέφτονται με τη μέθοδο mind maps και όσο γρηγορότερα γίνει αυτό τόσο το καλύτερο! Θα έρθω προσωπικά να σας βοηθήσω…

XΡΟΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ιστορικές Προσωπικότητες στα ίχωη των Γονιδιακών Τύπων

Ενα ακόμη υπέροχο Βιβλίο-Εργαλείο για τον καθένα μας για να περιηγηθεί στην ζωή μεγάλων Ιστορικών Προσωπικοτήτων και να ανακαλύψει τα ...